top of page

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Massagepraktijk More Balance hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hiernavolgend wordt helder en transparante informatie geven over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens.

Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en daarom wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Massagepraktijk More Balance houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. 

 

Massagepraktijk More Balance verzamelt persoonsgegevens, omdat de praktijk is geregistreerd bij de branchevereniging NGS en voldoet aan de kwaliteitseisen die door het NGS zijn gesteld.

Het opbouwen van een dossier over de cliënt is verplicht bij het werken volgens deze kwaliteitseisen. De verwerking van de hieronder vermelde ‘gewone persoonsgegevens’ is nodig om contact met u te kunnen hebben over het maken van een behandelafspraak en om betaling via bijvoorbeeld een betaallink mogelijk te maken voor u:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats

 • Geslacht, geboortedatum

 • Telefoonnummer, e-mail adres

​U maakt deze gegevens zelf bekend aan de masseur en geeft middels ondertekening toestemming voor de verwerking hiervan.

Informatie over de hierna genoemde ‘bijzondere persoonsgegevens’ is nodig voor het adviseren over en uitvoeren van de behandelingen:

 • Reden van aanmelding

 • ADL informatie

 • Zwangerschap

 • Gezondheidsproblemen

 • Gebruik medicatie 

 • Allergieën

 • Bevindingen bij inspectie en palpatie

 • Soort behandeling

 • Bevindingen tijdens behandeling 

 • Resultaten van vorige behandeling

 

Met de verwerking van deze ‘gewone persoonsgegevens’ en ‘bijzondere persoonsgegevens’ is de best mogelijke service te bieden aan u als cliënt.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Massagepraktijk More Balance op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Massagepraktijk More Balance is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van bovenstaande vragen heeft of contact hierover wenst op te nemen dan kan dit via het contactformulier.

 

Recht op inzage
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u wilt weten weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd of voor welk doel deze worden gebruikt, dan heeft u wettelijk recht op inzage van uw gegevens. U kunt na een inzageverzoek uw gegevens op afspraak en in aanwezigheid van de masseur inzien.
 
Recht op correctie en verwijdering
Naast het recht op inzage, kunt u verzoeken om uw gegevens aan te passen.
Verder heeft een cliënt altijd het recht (een deel van) de verzamelde gegevens te laten verwijderen. U kunt dus altijd een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken.
Wanneer een cliënt een aaneengesloten periode van 5 jaar niet bij Massagepraktijk More Balance is geweest, worden zijn/haar gegevens in januari van het eerstvolgende kalenderjaar verwijderd. Het gaat hierbij om het digitale dossier, uitgewisselde berichten via mail, telefoonnummer en uitgewisselde berichten in de telefoon, brieven gemaakt in het kader van dataportabiliteit (zie: Delen van persoonsgegevens).   
 
Delen van persoonsgegevens

 1. Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan. De verwerkte gegevens worden met niemand gedeeld, behalve desgevraagd met de betreffende cliënt. Een uitzondering op het niet delen van uw gegevens is uw recht op dataportabiliteit. Het delen van uw gegevens kan in dat geval slechts op uw eigen verzoek plaatsvinden; bij verwijzing naar een arts of therapeut (medicus/paramedicus) kan, indien door de cliënt gewenst, een brief met de bevindingen van de masseur aan de betreffende cliënt worden meegegeven.

 2. Omdat Massagepraktijk More Balance geen verwerkte informatie verkoopt aan, of deelt met derden, heeft zij geen verwerkingsovereenkomsten.

 3. Bij Massagepraktijk More Balance werken geen vrijwilligers, stagiairs of medewerkers. Derhalve hoeft door de praktijkhouder niemand te worden geïnformeerd over, of opgeleid in de toepassing van de AVG binnen Massagepraktijk More Balance.

 4. In financiële jaaroverzichten worden geen persoonsgegevens gebruikt.
  Indien u gebruik maakt van een elektronische betaallink en u uw betaling elektronisch voldoet, geldt de privacy policy van de betreffende bank.
    

Beveiliging

 1. De bij Massagepraktijk More Balance gebruikte laptop en i-phone bevatten anti-virusprogramma’s met periodieke updates en zijn beveiligd met wachtwoorden. Alleen praktijkeigenaar Pia Herpertz-Noordman heeft toegang tot deze apparatuur.  
  Er wordt bewust en zorgvuldig omgegaan met wat vanuit Massagepraktijk More Balance gedeeld wordt op sociale media.

 2. Notities op papier worden nog dezelfde dag gedigitaliseerd, waarna papier middels een versnipperaar vernietigd wordt.

 
Niet tevreden met de omgang met uw privacy, en dan?
Heeft u het idee dat een bedrijf of instelling niet correct omgaat met uw persoonlijke gegevens? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de relevante privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

terug naar Voorwaarden

bottom of page